fatherArtType.name
  • artType.name

    art.consub

  • art.addDateart.name
  • <%= artTypeService.linkName(5)%>
    <%= artTypeService.getChild(5)%>